robot-zero

วิวัฒนาการเครื่องจักรกล

September 26, 2017 admin 0

หุ่นยนต์หรือRobot เป็นเครื่องจักรกลชนิดหนึ่งซึ่งหุ่นยนต์ส่วนใหญ่รูปร่างและบุคลิกจะแตกต่าง กันไปบางตัวการทำงานและบุคลิกท่าทางคล้ายกับมนุษย์และก็มีอีกมากมาย หน้าที่ก็ขึ้นอยู่กับคนสร้างว่าจะสร้างมาเพื่อจะใช้ทำอะไรเพราะมนุษย์นั้น เป็นคนควบคุมระบบทั้งหมดของหุ่นยนต์ ระบบหุ่นยนต์นั้นก็จะอยู่กับมนุษย์ที่เป็นคนสั่งการ อาจจะสั่งการเองหรือ อัตโนมัติ ก็ขึ้นอยู่กับงานแต่ละประเภท หุ่นยนต์ถูกสร้างขึ้นเพื่อทำงานที่ค่อยข้างยาก

Phone-evolution

วิวัฒนาการความเป็นมาของโทรศัพท์

September 3, 2017 admin 0

ก่อนที่จะมาเป็นโทรศัพท์คนเราก็ใช้วิทยุสื่อสารมาก่อนและก็เกิดการ วิวัฒนาการโทรศัพท์บ้าน ซึ่งโทรศัพท์บ้านที่เกิดมามีประโยชน์ในการใช้งานและสะดวกสบายในการสื่อสาร ระดับหนึ่ง ซึ่งโทรศัพท์เครื่องแรกของโลกสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2516 เป็นโทรศัพท์เครื่องแรกที่มีน้ำหนักมากพอสมควร ซึ่งโทรศัพท์เคลื่อนที่นี้คนเรามักจะใช้กันเป็นส่วนใหญ่แต่ซึ่งสมัยก่อน