นวัตกรรมเทคโนโลยี

Technology-Innovation-pic
เทคโนโลยี เริ่มเมื่อประเทศเจริญแล้วจึงมีเครื่องมือเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในหลาย ๆ ด้านเครื่องมือเทคโนโลยีนั้นมีหลายประเภทแต่ละประเภทก็จะใช้งานต่างกัน เทคโนโลยีนั้นนำมาใช้การอุตสาหกรรมจึงทำให้มีความเจริญมากมายในสมัยนี้ที่ ปรากฎให้เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นผลมาจากการคิดค้นและประดิษฐ์ต่าง ๆ อาศัยความรู้ของนักวิทยาศาสตร์ เมื่อคิดค้นได้สำเร็จจึงนำออกมาเผยแพร่และใช้ตามกิจการด้านต่าง ๆ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกันเกิดขึ้นแล้วพัฒนาได้อย่างรวดเร็วแล้วมี ประสิทธิภาพมากกว่ามนุษย์สร้างเองการนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ นำมาด้วยความสะดวกสบายลดการใช้แรงงานลดลงอย่างมาก เรียกกันว่า “วิทยาศาสตร์ประยุกต์” หรือที่นิยมเรียกกันว่า “เทคโนโลยี”
Innovation-new
เทคโนโลยี หมายถึง การใช้เครื่องมือให้เหมาะกับสถานการณ์ในการแก้ปัญหา เมื่อมีเทคโนโลยีมาช่วยก็ทำให้งานรวดเร็วมากขึ้นประหยัดแรงงานอย่างมาก ประหยัดเวลาไปด้วย เทคโนโลยีสมัยนี้มักมีกันดัดแปลงนำไปใช้ในด้านต่างซึ่งก่อให้ผลดีต่อหลาย ๆ ด้าน ด้านเกษตร ด้านอุตสาหกรรม ด้านการก่อสร้าง ด้านธรรมดาชาติ เป็นต้น มนุษย์นั้นยังพัฒนาต่อไปเลื่อย ๆ การที่มีเทคโนโลยีทำให้ในยุคนี้มีความสะดวกสะสบายแล้วเจริญในหลาย ๆ พื้นที่ ประเทศเจริญได้เพราะมีเทคโนโลยีมาช่วย
Technology-photo
นอกจากนี้เทคโนโลยีทางด้านการศึกษา เป็นการขยายแนวคิดเกี่ยวกับโสตทัศน์ศึกษาให้กว้างขว้างยิ่งขึ้น การศึกษาเกี่ยวกับการใช้หูฟังใช้ตาดู ดังนั้นเทคโนโลยี ซึ่งอาจจะพิจารณาจาก ความคิดรวบยอดของเทคโนโลยีได้เป็น 2 ประการ คือ
1.ความคิดในการรวบยอดทางพฤติกรรมศาสตร์ คือ วิธีการทางจิตวิทยา มนุษย์วิทยา กระบวนการกลุ่ม ภาษาการสื่อความหมาย การบริหาร เครื่องยนต์กลไก การที่นำมาใช้ควบคู่กับผลิตกรรมทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมเพื่อให้ผู้เรียน การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ใช่แค่ใช้อุปกรณ์ มันรวมถึงวิธีการทางวิทยาศาสตร์เข้าไปรวมด้วย ไม่ใช่แค่ วัสดุ หรืออุปกรณ์ เพียงอย่างเดียว
 
2.ความคิดรวบยอดทางวิทยาศาสตร์กายภาพ ตามความคิดรวบยอดครั้งนี้ การประยุกต์วิทยาศาสตร์กายภาพ ในรูปของสิ่งประดิษฐ์ เช่น เครื่องฉายภาพยนตร์ โทรทัศน์ เครื่องฟัง คอมพิวเตอร์ ไมโครโฟน ฯลฯ ส่วนมากนำมาใช้สำหรับการเรียนเป็นส่วนใหญ่